Skip to content Skip to footer

DR. SELDA UZUN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Dr. İlgen NAKİPOĞLU ŞENLİ Veri sorumlusu olup, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi anılan kanunun 4/2. Maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde ve 5/2-a, 6/3. Maddesi gereğince aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Verileriniz, Dr. SELDA UZUNtarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, internet sitesi benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. SELDA UZUN kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, Dr. SELDA UZUN’un tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere sağlık konusunda hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Melikşah Mahallesi, Melikşah Caddesi No: 106A Meram/Konya adresinde faaliyet göstermekte olan veri sorumlusu Dr. SELDA UZUN aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kimlik Verileriniz: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası, imza ile sizi tanımlayabilecek (belirlenebilir) verileriniz;

İletişim Verileriniz: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen verileriniz;

Finans Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz;

Sağlık Verileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, kan grubu, alerji bilgisi, kronik hastalıklar, zührevi hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, Covid 19 hastalık bilgisi, sağlığa zararlı alışkanlıklar, sürekli kullanılan ilaç bilgisi, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileriniz;

Fotoğraf/Video/Ultrason Görüntüleriniz: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf/video ve/veya ultrason görüntüleriniz.

İşlem Güvenliğiniz: Kliniğimizde/muayenehanemizde ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz verileriniz, çerez ve sair kişisel verileriniz;

Özlük Verileriniz: İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair Kişisel Verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü Kişisel Verileriniz;

Diğer Verileriniz: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz gibi verileri kapsamakta olup Dr. SELDA UZUN tarafından sizden alınan bilgilerin alınma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İç işleyişi planlanma ve yönetmek adına hasta dosyası oluşturmak, muayene
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama,
 • Güvenliğiniz için kimliğinizin tespiti ve doğrulanması,
 • Anlaşmalı kurumlarla olan hak sahipliğinizi sorgulama, sağlık hizmetine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, kurumlarca talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Size özel ilaç, tıbbi malzeme veya cihaz temini,
 • Faturalandırma işleminin yapılması,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve taleplerine yanıt verme,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, bilime katkı yapan çalışmalarda bulunulması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Dr. SELDA UZUN’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda ve/veya fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3-KİŞİSEL    VERİ  AKTARIMI

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin özel vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile KVKK 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Ancak, günümüz koşullarında iş akışını kolaylaştırmak için kullanılan bazı sosyal medya araçlarının (instagram, whatsapp, facebook vb) serverları yurt dışında olduğundan, bunlar üzerinden bilgi istemeniz halinde, KVKK 9. Maddesi uyarınca açık rızanız alınarak tarafınızla bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

a)Muayene ve tedavi amacıyla Dr.SELDA UZUN’un muayenehanesine gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,

b)Dr. SELDA UZUN’un uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,

c)Dr. SELDA UZUN’a ait kurumsal web sitesi “https://www.seldauzun.com” üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,

d)Dr. SELDA UZUN’a ait kurumsal “[email protected]” e-posta adresine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,

e)Dr. SELDA UZUN’un tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,

f)Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; Dr.SELDA UZUN tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak Dr. SELDA UZUN’a gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,

g)Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Dr. SELDA UZUN’a ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,

h)Dr. SELDA UZUN tarafınıza uyguladığı/uygulayacağı tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında tedavinizi gözlemlemek amacıyla kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,

toplanacak ve muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca Dr. SELDA UZUN’un akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

5-MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

İşbu aydınlatma metninin 18 yaşından küçük hastalar için velileri tarafından okunduğu kabul edilmektedir.

6-KİŞİSEL    VERİ  SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Melikşah Mahallesi, Melikşah Caddesi No: 106A Meram/Konya adresinde bulunan klinik/muayenehane merkezine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı  “https://www.seldauzun.com” adresine e-posta ile göndererek;

 • Herhangi bir Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Dr. SELDA UZUN söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Dr. SELDA UZUN talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Dr. SELDA UZUN tarafından reddedilecektir.

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]